Haslo: aksjologia

aksjologia [gr. áxios ‘godny, cenny’, lógos ‘słowo, nauka’], filozofia wartości, nauka o wartościach; bada naturę wartości, ustala normy i kryteria wartościowania oraz hierarchię wartości; termin wprowadzony na początku XX w. przez P. Lapiego i E. Hartmanna.Ostatnio czytane