Haslo: czek

czek [ang. check, cheque], ekon. rodzaj przekazu pieniężnego; pisemne zlecenie wypłacenia okazicielowi (lub określonej osobie) podanej w nim sumy pieniężnej z rachunku wystawcy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKONTO UŻYTKOWNIKA, user account, inform, wpis w systemowym wykazie użytkowników, uprawniający odnotowaną w nim osobę do pracy w sieci komputerowej. (administrator sieci)

Promocje