Haslo: D±browa Wielka

D±browa Wielka, D±brówno Duże, Duża Woda, jezioro rynnowe w obrębie Garbu Lubawskiego (województwowarm.-mazur.), na wys. 167 m; 615 ha, głęb. do 34,7 m; z D.W. wypływa Wel (lewy dopływ Drwęcy).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej czę¶ć) zajmuj±ca się przygotowywaniem do wydania (emisji) ksi±żek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należ±cy do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (ł±cznie ze współpracuj±cymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje