Haslo: depozyt

depozyt [łac. depositum ‘odłożone’], przechowanie, prawo, ekon. umowa, w której określona osoba lub instytucja (depozytariusz) zobowiązuje się przechowywać cudzą rzecz ruchomą w stanie nienaruszonym i zwrócić ją osobie składającej (deponentowi) w określonym terminie lub na żądanie; depozytem nazywa się też przedmioty złożone do przechowania.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUSTAWA O BIBLIOTEKACH, podstawa prawna funkcjonowania bibliotek w Polsce, uchwalona w 1997 r., określa typy bibliotek, sposoby ich zakładania i likwidowania, określa ich podstawowe zadania, powołuje Krajową Radę Biblioteczną, która jest koordynatorem ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych.

Promocje