Haslo: dolina

dolina, podłużne obniżenie powierzchni Ziemi o jednokierunkowym nachyleniu; powstaje głównie w wyniku erozji wód stale lub okresowo płynących, przy współdziałaniu innych procesów denudacyjnych (osuwanie, osiadanie, spełzywanie) oraz akumulacji; z punktu widzenia przebiegu doliny względem budowy podłoża rozróżnia się doliny konsekwentne (spadek zgodny z nachyleniem warstw skalnych), doliny obsekwentne (spadek przeciwny do nachylenia warstw skalnych), doliny subsekwentne (spadek równoległy do rozciągłości warstw); na obszarach sfałdowanych rozróżnia się doliny synklinalne (zgodne z przebiegiem osi synkliny), doliny antyklinalne (wycięte w osi antykliny), doliny zapadliskowe (pokrywają się z przebiegiem rowów tektonicznych).Ostatnio czytane