Haslo: Dyżewski Marek

Dyżewski Marek, ur. 22 III 1946, Świebodzice, teoretyk muzyki, historyk sztuki, publicysta muz.; inicjator Dni Muzyki Starych Mistrzów we Wrocławiu; tamże rektor Akad. Muz.; audycje radiowe, spektakle audiowizualne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA: 1. Piśmiennictwo, ogół utrwalonych na piśmie wypowiedzi (całokształt twórczości piśmienniczej narodu, kraju, regionu, epoki); ze względu na przyjęty zakres znaczeniowy, pełnione funkcje społeczne (np. poznawcze, estetyczne, informacyjne) wyróżnia się m.in. lite-raturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę praktycznoużytkową (np. poradniki, informatory). 2. W rozumieniu potocznym określenie często używane w znaczeniu litera-tury pięknej. 3. Publikowane dzieła z zakresu danej nauki, specjalności, tematu. 4. Bibliografia dzieł na pewien temat.

Promocje