Haslo: geologiczny profil

geologiczny profil, profil litologiczno-stratygraficzny, przedstawienie w postaci graficznej (wyskalowany pionowy słupek) lub tekstowej (zwykle tabela) kolejności występowania w odsłonięciach lub otworach wiertniczych zespołów warstw skalnych i opis ich cech litologicznych; jeden z podstawowych załączników do mapy geologicznej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTER, urządzenie do elektronicznego przetwarzania informacji i wykonywania obliczeń. Pierwszy elektroniczny komputer zademonstrowano w r. 1946 na Uniwersytecie w Pensylwanii (zawierał ok. 18 tyś. lamp elektronowych). Od 1. 50. ma miejsce ciągły rozwój techniki komputerowej. Znacznie przybrał on na sile w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, wraz z wyprodukowaniem mikroprocesora, a następnie skonstruowaniem komputera osobistego (personal computer). Postęp w rozwoju komputerów (jego skala i prędkość) nie ma równego sobie w technice. Nową jakość w wykorzystaniu komputera osobistego przyniosła sieć Internet. Komputer zmienił i wciąż zmienia wszystkie dziedziny życia.

Promocje