Haslo: haski regulamin

haski regulamin, aneks 4. konwencji haskiej z 1907 dotyczący prawa zwyczajowego prowadzenia wojny na lądzie; zawiera m.in. określenie wojującego, postanowienia o jeńcach i krokach wojennych, o kapitulacji, rozejmie i okupacji; wiążący dla wszystkich państw.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA: 1. Piśmiennictwo, ogół utrwalonych na piśmie wypowiedzi (całokształt twórczości piśmienniczej narodu, kraju, regionu, epoki); ze względu na przyjęty zakres znaczeniowy, pełnione funkcje społeczne (np. poznawcze, estetyczne, informacyjne) wyróżnia się m.in. lite-raturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę praktycznoużytkową (np. poradniki, informatory). 2. W rozumieniu potocznym określenie często używane w znaczeniu litera-tury pięknej. 3. Publikowane dzieła z zakresu danej nauki, specjalności, tematu. 4. Bibliografia dzieł na pewien temat.

Promocje