Haslo: Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii

Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii, Antifašističko veće narodnog oslobodjenja Jugoslavije (AVNOJ), 1942–45 rada utworzona z inicjatywy komunistów jugosłowiańskich podczas II wojny światowej; uznała się za przedstawicielstwo narodów Jugosławii, o kompetencjach ustawodawczych i wykonawczych i 1943 powołała Narodową Komisję Wywolenia Jugosławii (z Tito na czele); VIII 1945 przekształciła się w tymczasowy parlament (Skupsztinę).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA DZIENNIKARSKA, jeden z podstawowych gatunków dziennikarskich, reprezentowanych w prasie. Współczesna informacja jest rozpowszechniana za pomocą wszystkich dostępnych środków (językowe, językowoobrazowe, dźwiękowe, wizualne). Podział ze względu na technikę przekazu: informacja prasowa (w tym fotoinformacja), radiowa i telewizyjna; ze względu na charakter źródeł: informacja własna (pochodząca od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazana jej na prawach wyłączności), informacja agencyjna (otrzymana z agencji prasowej w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub filmowego), informacja oficjalna (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); podział ze względu na zakres tematyki: lokalna, krajowa, zagraniczna.

Promocje