Haslo: Kropotkin Piotr A.

Kropotkin Piotr A., książę, ur. 9 XII 1842, Moskwa, zm. 8 II 1921, Dmitrow k. Moskwy, rosyjski geograf, teoretyk i działacz anarchistyczny; propagator anarchizmu komunistycznego; w zakresie geografii i geologii zajmował się m.in. teorią zlodowacenia Europy; Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA: 1. Piśmiennictwo, ogół utrwalonych na piśmie wypowiedzi (całokształt twórczości piśmienniczej narodu, kraju, regionu, epoki); ze względu na przyjęty zakres znaczeniowy, pełnione funkcje społeczne (np. poznawcze, estetyczne, informacyjne) wyróżnia się m.in. lite-raturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę praktycznoużytkową (np. poradniki, informatory). 2. W rozumieniu potocznym określenie często używane w znaczeniu litera-tury pięknej. 3. Publikowane dzieła z zakresu danej nauki, specjalności, tematu. 4. Bibliografia dzieł na pewien temat.

Promocje