Haslo: likwacja

likwacja [łac. liquare ‘roztapiać’], geol. odmieszanie się magmy, czyli proces rozdzielenia się jej wskutek spadku temperatury na co najmniej 2 niemieszalne ze sobą stopy pochodne, o różnym składzie chem. i różnej gęstości; zjawisku l. przypisuje się zasadniczą rolę w powstawaniu magmowych złóż siarczkowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMEDIA, środki przekazu, określenie systemów i narzędzi przekazywania informacji oraz treści rozrywkowych w postaci zapisów tekstowych, wizualnych i audialnych (np. gazety, czasopisma, książki, radio, "telewizja, sprzęt wideo, bilboardy, filmy, płyty). Media o największym zasięgu zwane są środka-mi masowego przekazu (mass mediami).

Promocje