Haslo: likwacja

likwacja [łac. liquare ‘roztapiać’], geol. odmieszanie się magmy, czyli proces rozdzielenia się jej wskutek spadku temperatury na co najmniej 2 niemieszalne ze sobą stopy pochodne, o różnym składzie chem. i różnej gęstości; zjawisku l. przypisuje się zasadniczą rolę w powstawaniu magmowych złóż siarczkowych.Ostatnio czytane