Haslo: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS), ang. International Court of Justice, fr. Cour Internationale de Justice, organ sądowy ONZ, utworzony 1945; rozstrzyga spory między państwami; wydaje też opinie doradcze w kwestiach prawnych na żądanie organów ONZ i niektórych organizacji międzynarodowych; statut M.T.S. jest częścią Karty Narodów Zjednoczonych; sędziów (15) wybiera Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa na 9 lat z prawem reelekcji; siedziba w Hadze; przewodniczącymi MTS byli m.in. Polacy: 1961–64 B. Winiarski, 1973–76 M. Lachs.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA: 1. Każda wiadomość będąca odbiciem rzeczywistości lub ją zastępująca. 2. Powiadamianie społeczeństwa lub określonych grup za pomocą środków masowego przekazu o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach, mających istotne znaczenie lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców. 3. Dziedzina nauki, której przedmiotem badania są procesy informacyjne. 4. Zorganizowana działalność (np. biblioteki), której zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji o osiągnięciach nauki, techniki i innych dziedzin życia społecznego. 5. inform. Obiekt abstrakcyjny, który może być w postaci zakodowanej zapisywany (na nośnikach informacji), przesyłany, przetwarzany za pomocą programów komputerowych i używany do sterowania urządzeniami.

Promocje