Haslo: ochrona gleb i gruntów

ochrona gleb i gruntów, racjonalne gospodarowanie zasobami gleb i ochrona ich wartości produkcyjnych oraz innych niezbędnych do zachowania równowagi przyr., w szczególności zapobieganie i przeciwdziałanie zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia — przywracanie właściwego stanu; celem ochrony jest ograniczanie procesów erozji gleb oraz zapobieganie: zmniejszaniu się areału gleb, niekorzystnym zmianom stosunków wodnych, niewłaściwej mechanizacji i wadliwej chemizacji rolnictwa, zanieczyszczeniu gleb przez źródła antropogeniczne, a także zachowanie dla badań nauk. naturalnie ukształtowanych gleb.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje