Haslo: personalizm

personalizm [łac. persona ‘osoba’], nurt współczesnej filozofii europejskiej akcentujący autonomiczną wartość osobowości w analizie rzeczywistości i bytu ludzkiego; termin użyty po raz pierwszy prawdopodobnie przez F.E.D. Schleiermachera na określenie koncepcji Boga osobowego, przeciwstawnej panteizmowi; oznaczał również: system filozoficzny Ch. Renouviera; każdą koncepcję filozoficzną uznającą szczególną rolę osoby ludzkiej jako bytu wykraczającego poza naturę i historię (m.in.: B.P. Brown, R.T. Flewelling, J.M.E. McTaggart); nurt filozofii XX w. głoszący nadrzędność wartości osoby ludzkiej wobec uwarunkowań historycznych i społeczno-ekonomicznych; rozwinął się w wersji społecznej (E. Mounier) i humanizmu integralnego (J. Maritain).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASOWE PRAWO, przepisy regulujące funkcjonowanie środków masowego przekazu, zwłaszcza gazet, czasopism, radia i telewizji. Obejmuje m.in. przepisy rejestrowania organów prasowych, prawa i obowiązki dziennikarzy, sprawy przekazywania informacji przez organy władzy, krytyki prasowej, praw do sprostowania, zasad postępowania w sprawach prasowych itp.

Promocje