Haslo: personalizm

personalizm [łac. persona ‘osoba’], nurt współczesnej filozofii europejskiej akcentujący autonomiczną wartość osobowości w analizie rzeczywistości i bytu ludzkiego; termin użyty po raz pierwszy prawdopodobnie przez F.E.D. Schleiermachera na określenie koncepcji Boga osobowego, przeciwstawnej panteizmowi; oznaczał również: system filozoficzny Ch. Renouviera; każdą koncepcję filozoficzną uznającą szczególną rolę osoby ludzkiej jako bytu wykraczającego poza naturę i historię (m.in.: B.P. Brown, R.T. Flewelling, J.M.E. McTaggart); nurt filozofii XX w. głoszący nadrzędność wartości osoby ludzkiej wobec uwarunkowań historycznych i społeczno-ekonomicznych; rozwinął się w wersji społecznej (E. Mounier) i humanizmu integralnego (J. Maritain).Ostatnio czytane