Haslo: Radziwiłł Krzysztof

Radziwiłł Krzysztof, książę, zw. Piorunem, ur. 1547 lub 1548, Wilno, zm. 20 XI 1603, Łosośna k. Grodna, syn Mikołaja, zw. Rudym, ojciec Janusza (1579–1620) i Krzysztofa, wojewoda wil. od 1584 i hetman w. litew. od 1589; uczestnik wojen ze Szwecją i Rosją o Inflanty; stronnik J. Zamoyskiego; protektor różnowierców.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA: 1. Instytucja powołana do gromadzenia (np. przez kup-no, dary, depozyty, wymianę, egzemplarz obowiązkowy), opracowania (inwentaryzowanie, katalogowanie, klasyfikowanie, przysposobienie), przechowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych. Ponadto współczesne biblioteki prowadzą - w zależności od potrzeb działalność informacyjną, prace dydaktyczne i wychowawcze, kulturalno-oświatowe, naukowo-badawcze. Rodzaje: biblioteki ogólne (zajmują się gromadzeniem dokumentów ze wszystkich dziedzin), biblioteki specjalne (zakres zainteresowań ograniczony do jednej lub kilku dziedzin), biblioteki publiczne, biblioteki nauko w e (zajmują się materiałami o charakterze naukowym, prowadzą własne prace naukowo-badawcze i naukowo-usługowe); biblioteki szkolne, biblioteki pedagogiczne (biblioteki specjalne gromadzące głównie materiały z dziedziny pedagogiki, psychologii i innych nauk związanych z dydaktyką i wychowaniem). Pierwsze biblioteki powstawały od III w. p.n.e. w Egipcie, Chinach, Asyrii, Babilonii. Pierwsze biblioteki o charakterze publicznym powstały w Grecji i Rzymie (np. Biblioteka Aleksandryjska - III w.). Od IV w. zakładano w Europie małe biblioteki klasztorne, a od XI w. biblioteki uniwersyteckie (pierwsze w Bolonii, Paryżu, Oksfordzie), Po upowszechnieniu się druku funkcje bibliotek i zasięg ich oddziaływania poszerzyły się. Od XVII w. niektóre biblioteki uniwersyteckie i dworskie przekształcano w biblioteki publiczne. W XVIII w. zaczęły powstawać pierwsze biblioteki narodowe. W Polsce pierwsze biblioteki katedralne powstały w XI w., a pierwszą bibliotekę uniwersytecką (Biblioteka Jagiellońska) założono w XIV w. 2. pot. miejsce przeznaczone do przechowywania książek (budynek, pomieszczenie, mebel), a także zbiór książek (księgozbiór). 3. inform. zbiór podzespołów programowych (procedur, funkcji, struktur danych) służący osobom programującym do budowania nowych programów i systemów.

Promocje