Haslo: Satyra na leniwych chłopów

Satyra na leniwych chłopów, tytuł nadany przez wydawcę wierszowi zaczynającemu się od słów: „Chytrze bydlą z pany kmiecie...”, nieznanego autora — szlachcica pol. z poł. XV w.; jedyny zachowany w całości średniow. utwór satyr.; odzwierciedla antagonizm szlachecko-chłopski.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA: 1. Piśmiennictwo, ogół utrwalonych na piśmie wypowiedzi (całokształt twórczości piśmienniczej narodu, kraju, regionu, epoki); ze względu na przyjęty zakres znaczeniowy, pełnione funkcje społeczne (np. poznawcze, estetyczne, informacyjne) wyróżnia się m.in. lite-raturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę praktycznoużytkową (np. poradniki, informatory). 2. W rozumieniu potocznym określenie często używane w znaczeniu litera-tury pięknej. 3. Publikowane dzieła z zakresu danej nauki, specjalności, tematu. 4. Bibliografia dzieł na pewien temat.

Promocje