Haslo: ¶cinka drzew

¶cinka drzew, cykl czynno¶ci zwi±zanych z wyrębem lasu; dawniej wykonywana za pomoc± siekiery i piły ręcznej, ob. najczę¶ciej pilark± spalinow± lub przy zastosowaniu kombajnu zrębowego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWIDEOKONFERENCJA, system ł±czno¶ci telewizyjnej, realizowanej za po¶rednictwem przekazów satelitarnych. Polega na poł±czeniu wzajemnym abonentów znajduj±cych się w dowolnym miejscu. Uczestnicy widz± się nawzajem na dużych ekranach, mog± się porozumiewać, przekazywać sobie dokumenty. Wideokonferencje s± o organizowane przez specjalistyczne firmy dla osób prowadz±cych działalno¶ć naukow±, finansow±, handlow±. (telekonferencja, wideomedycyna)

Promocje