_
Slownik terminowALMANACH: 1. Rocznik zawieraj±cy kalendarium wzbogacone informacjami lub poradami, czasem krótkimi opowiadaniami oraz materiałami o charakterze kronikarskim. 2. Publikacja o charakterze antologii, zawieraj±ca materiały z jednej dziedziny sztuki lub nauki, których wspóln± cech± jest czas powstania (np. almanach literacki za rok ...)

Promocje